Karta podarunkowa - bon wakacyjny  BP Apricor to gwarancja udanego prezentu!


Bon to idealny prezent ślubny, upominek okolicznościowy dla bliskiej Ci osoby lub sposób na wyrażenie uznania dla pracowników czy partnerów biznesowych.

Wszystkim, którzy chcą sprawić komuś wyjątkową niespodziankę, oferujemy możliwość zakupu Bonu Wakacyjnego- Karty Podarunkowej.
Podaruj swoim bliskim chwile wakacyjnej radości i nieograniczonej przyjemności wypoczynku i relaksu.

Bon Wakacyjny pozwala na realizację podróżniczych marzeń; zapewnia dowolność w wyborze ofert: terminu, charakteru czy kierunku wyjazdu.

Tworzymy vouchery na miarę oczekiwań:

 • zgodnie z życzeniem bony wystawiane są na okaziciela lub są spersonalizowane. 
 • dowolna wartość bonu 
 • bon można wykorzystać w ciągu roku od jego wydania.

 

 

Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych APRICOR Biuro Podróży

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży oraz realizację Kart Podarunkowych przez APRICOR Biuro Podróży.

 

 1. Klient dokonujac zakupu Karty podarunkowej oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje treść Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych APRICOR Biuro Podróży Treść niniejszego Regulaminu jest udostępnionana stronie internetowej pod adresem: www.apricor.pl, w formie.

 2. Zakup Karty Podarunkowej uprawnia Beneficjenta Karty do wymiany na usługi turystyczne świadczone przez touroperatorów i dostępne za pośrednictwem BP APRICOR, w stosunku do których BP APRICOR działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Organizatorami Turystyki jako agent turystyczny.

 3. Wyłączeniu z zakresu możliwości dokonania wymiany w ramach Kart Podarunkowych na dostępne usługi podlegają rezerwacje przelotów lotniczych, a także rezerwacje noclegów w hotelach w Polsce i za granicą oferowane przez www.apricor.pl. BP APRICOR zastrzega sobie prawo do dokonania wyłączenia możliwości dokonania wymiany na poszczególne usługi w ramach Kart Podarunkowych poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Sprzedawca – APRICOR Jarosław Kosowski, 32-500 Chrzanów, Rynek 4, NIP 628-103-05-84, emitent Kart Podarunkowych, która działając we własnym imieniu i na własny rachunek dokonuje sprzedaży Kart Podarunkowych;

   

 2. Klient – osoba, która na rzecz Beneficjenta Karty, dokonuje zakupu Karty Podarunkowej w zamian za przekazanie Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości Karty;

   

 3. Beneficjent Karty – Klient lub osoba, która przedstawia Kartę Podarunkową w BP APRICOR w celu jej realizacji.

   

 4. Karta Podarunkowa BP APRICOR (dalej jako „Karta”) - znak legitymacyjny, który uprawnia Beneficjenta Karty do wymiany na usługi turystyczne, świadczone przez touroperatorów i dostępne za pośrednictwem BP APRICOR

 

§ 3 Ważność i realizacja Kart Podarunkowych

 

 1. Karty dostępne są w każdym nominale.

   

 2. Karty ważne są 1 rok od daty ich wydania. Data wydania karty wpisywana jest przez Sprzedawcę.

   

 3. Karta bez wpisanej daty ważności i podpisu oraz pieczątki Sprzedawcy , a także karta po upływie terminu jej ważności jest nieważna. Okres ważności Karty nie może zostać przedłużony.

 4. Karta wystawiana jest na okaziciela lub imiennie.

   

 5. Realizacja Karty Podarunkowej BP APRICOR przez Beneficjenta Karty na okaziciela będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Beneficjent wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.

   

 6. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanych środków pieniężnych z Karty, która opiewa na kwotę wyższą niż wartość usługi turystycznej podlegająca wymianie.

   

 7. Zamówienie Kart podarunkowych może odbywać się osobiście w jednym z Punktów Obsługi Klienta.

 

§ 4 Warunki płatności i dostawy Kart Podarunkowych

 

 1. Płatność realizowana jest przelewem na konto bankowe BP APRICOR wskazane na nocie księgowej lub gotówką w placówkach BP APRICOR, których adresy znajdują się na stronie internetowej www.apricor.pl

 2. Po dokonaniu płatności, środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na własność Sprzedawcy w momencie uznania jego konta bankowego. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Kart Podarunkowych.

 

§ 5 Sposób realizacji karty

 

 1. Karta Podarunkowa BP APRICOR uprawnia Beneficjenta Karty do jej wymiany na usługi turystyczne świadczone przez organizatorów turystyki, z którymi BP APRICOR posiada podpisaną umowę agencyjną. Beneficjent Karty dokonuje wyboru usługi turystycznej z oferty turystycznej dostępnej w BP APRICOR. Dostępne usługi prezentowane są na stronie www.apricor.pl

   

 2. Zawarcia umowy o imprezę turystyczną za pośrednictwem BP APRICOR można dokonać przez www.apricor.pl, kontaktując się z telefonicznie lub w jednym z Punktów Obsługi Klienta BP APRICOR, zlokalizowanych w Chrzanowie i Libiążu.

 3. Po wyborze konkretnej imprezy turystycznej Beneficjent Karty dopełnia wszelkich formalności zgodnie z zasadami rezerwacji imprez turystycznych.

 4. Dokonując rezerwacji w dniu dokonania rezerwacji Beneficjent Karty zobowiązany jest okazać oryginał karty , która każdorazowo podlega weryfikacji przez pracownika BP APRICOR.

 5. Po otrzymaniu Karty i dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez pracownika BP APRICOR, a w razie konieczności także po uiszczeniu brakującej opłaty uzupełniającej pełną cenę imprezy turystycznej, usługę turystyczną uznaje się za opłaconą. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji.

 6. Jeśli wartość wybranej przez Beneficjenta Karty imprezy turystycznej jest wyższa od wartości Karty, Beneficjent Karty zobowiązany jest dopłacić różnicę przelewem, bądź gotówką.

 7. Jeżeli wartość wybranej przez Beneficjenta Karty imprezy turystycznej jest niższa niż wartość Karty, Beneficjent otrzymuje Karty Podarunkowe zastępcze o wartości będącej wynikiem różnicy pomiędzy wartością karty, a wartością imprezy Ważność Kart zastępczych jest taka sama jak ważność głównej Karty Podarunkowej.

 8. BP APRICOR ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:

  a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej;

  b) braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikającej w szczególności z niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznych Sprzedawcy Karty lub z uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej.

 9. W wypadku gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej kwota środków pieniężnych na Karcie Podarunkowej pozostanie niewykorzystana, Klient lub Beneficjent Karty ponoszą pełną odpowiedzialność za jej niezrealizowanie w terminie jej ważności. Klient oraz Beneficjent karty przyjmują do wiadomości oraz godzą się, iż po upływie ważności Karty, Sprzedawca nie dokonuje zwrotu środków pieniężnych o wartości Karty.

 

 § 6 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi, z wyłączeniem reklamacji usług zrealizowanych za Karty Podarunkowe, będą rozpatrywane przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Beneficjenta Karty. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres sprzedawcy

 2. Reklamacje z tytułu umów o imprezę turystyczną, zawartych za pośrednictwem Sprzedającego, Beneficjenci Kart winni składać zgodnie z aktualnie obowiązującymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w Wycieczkach Organizatora turystyki (Touroperatora).

 

§ 7 Klauzula o danych osobowych

 

 1. Dane osobowe przekazywane w trakcie zakupu Kart Podarunkowych będą przetwarzane przez bP APRICOR. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz.U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)

 2. BP APRICOR przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany, lub rozwiązania stosunku prawnego (świadczenia usług przez BP APRICOR).

 3. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Karta Podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą.

 2. Za utratę Karty Podarunkowej po ich dostarczeniu przez BP APRICOR odpowiedzialny jest odpowiednio Klient lub Beneficjent Karty. W przypadku utraty Karty Klientowi lub Beneficjenta nie przysługują w zamian nowe lub dodatkowe Karty.

 3. Regulamin Sprzedaży i Realizacji Kart Podarunkowych stanowi integralną część każdego zamówienia za zakup Karty przez Klienta.

 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dn. 1.10.2015r i obowiązuje do odwołania.

 

Niniejszym akceptuję warunki sprzedaży i realizacji kart podarunkowych B.P Apricor

 

 ...........................................podpis płatnika / klienta